Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

  1. Bevezetés

1.1. A Kompetenciabázis Kft. (Székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.) (a továbbiakban Kompetenciabázis részére fontos a személyes adatok védelme, ezért az alábbi adatkezelési tájékoztató keretében nyújt tájékoztatást a www.kompetenciabazis.hu weboldalon (a továbbiakban Weboldal) és emelkedo.com, valamint az Emelkedő mobil applikációban regisztráló természetes személy felhasználóknak (a továbbiakban Felhasználók) arról, hogy hogyan kezeljük a személyes adatokat.

  1. Az adatkezelő neve és elérhetősége

2.1. Adatkezelő neve: Kompetenciabázis Korlátolt Felelősségű Társaság
2.2. Székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.

2.3. Cégjegyzékszáma: 01-09-387012

2.4. Adószám: 26274324-2-42
2.5. Email címe: iroda@kompetenciabazis.hu

  1. Az Adatkezelés körülményei

3.1. Adatkezelési cél: Hírlevelek küldése emailben

3.1.1. Kezelt személyes adatok köre: email cím
3.1.2. Adatkezelés jogalapja: A felhasználó természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulása
3.1.3. Az adatok megőrzésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
3.1.4. Az adatok címzettjei: MailChimp

3.2. Adatkezelési cél: Applikáció hozzáférés és bejelentkezés

3.2.1. Kezelt személyes adatok köre: teljes név, email cím, jelszó

3.2.2. Adatkezelés jogalapja: A felhasználó természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulása
3.2.3. Az adatok megőrzésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
3.2.4. Az adatok címzettjei: Kompetenciabázis Kft.

  1. Az adatkezelés érintettjét megillető jogok és érvényesítésük

4.1. Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetnek meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan:

4.1.1. Hozzáférés joga –A hozzáférés joga lehetőséget biztosít arra, hogy visszajelzést kapjon a felhasználó arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e a személyes adataira vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz másolatot igényelhet, valamint tájékoztatást kérhet a Kompetenciabázis Kft.-től az adatkezelést érintő információkról.
4.1.2. Helyesbítés, törlés, és az adatkezelés korlátozásának joga – A személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni a Felhasználó. A helyesbítés joga lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje a Kompetenciabázis Kft.-től. Kérheti a személyes adatok törlését illetve személyes adatai kezelésének korlátozását. Ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor a Kompetenciabázis Kft az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja.
4.1.3. Tiltakozás joga (a 4. számú profilozási adatkezelési tevékenység esetén) – A Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból – a jogszabályokban rögzített esetekben – bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.
4.1.4. Adatok hordozhatóságának joga – A Felhasználót megilleti az adatok hordozhatóságához való jog. Az adathordozhatósághoz való jog keretében jogosult a Felhasználó arra, hogy a Kompetenciabázis Kft által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja illetve, hogy ezen adatok továbbítását kérje.
4.1.5. Hozzájárulás visszavonásának joga – Bármikor és ingyenesen visszavonhatja a Felhasználó az adatkezeléshez biztosított hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelést megszüntetjük. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

4.2. Amennyiben a 4.1. pontban rögzített jogait érvényesíteni kívánja, (tehát pl. a hozzáférés joga keretében tájékoztatást szeretne egy adatkezelésről, vagy szeretné visszavonni a hozzájárulást) vagy bármilyen kérdése merül, fel az adatkezeléssel kapcsolatban úgy kérjük, forduljon hozzánk iroda@kompetenciabazis.hu címre küldött emailben.

  1. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés

5.1. Amennyiben a Kompetenciabázis Kft. adatkezelése során a jogai megsértését észlelné, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

5.1.1. közvetlenül a Kompetenciabázis Kft-hez fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül a 2. pontban rögzített elérhetőségeken.
5.1.2. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosag.hu
5.1.3. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (mint kijelölt felügyeleti hatóságnál) panaszt nyújthat be az adatkezeléssel kapcsolatban. A NAIH elérhetőségei: Weboldal: naih.hu Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

  1. Az adatszolgáltatási kötelezettség valamint jelen tájékoztató módosítása

6.1. A személyes adatok önkéntesen adja meg a Felhasználó a Kompetenciabázis Kft. részére, és az adatkezeléshez adott hozzájárulást bármikor jogosult ingyenesen visszavonni. Amennyiben a hozzájárulás visszavonásra kerül, úgy nem tud a Kompetenciabázis Kft. kapcsolatba lépni a Felhasználóval így nem tudja biztosítani szolgáltatásait sem.
6.2. A jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosításának jogát a Kompetenciabázis Kft. fenntartja. Az adatkezelési tájékoztató módosításáról emailben vagy a kompetenciabazis.hu weboldalon nyújtunk tájékoztatást.

 

Kelt: Budapest, 2022.11.14

Adatkezelő neve: Kompetenciabázis Kft.